De gezamenlijke provincies hebben in 2020 een rapportage laten opstellen over de gecombineerde grondwaterkwaliteitsgegevens van de meetrondes 2015-2016 en 2018-2019 in heel Nederland. Hierin is het grondwater bemonsterd op zogenaamde algemene stoffen (incl. nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen. Onder deze laatste groep 'opkomende stoffen' worden stoffen verstaan die recent voor het eerst in het watersysteem zijn aangetroffen en die niet vallen onder de stofgroepen die regulier worden bemonsterd. Voor deze stoffen zijn nog geen normen ontwikkeld voor het voorkomen ervan in (grond-)water.

De 'opkomende stoffen' zijn verdeeld in 'farmaceutische stoffen' en 'overige' opkomende stoffen (o.a. brandwerende stoffen, weekmakers, producttoevoegingen). Reden om deze stoffen te gaan monitoren is dat deze stoffen o.a. in grondwater voor de drinkwaterbereiding en (ook in het oppervlaktewater) in Nederland zijn aangetroffen. De provincies brengen in het kader van hun verantwoordelijkheid als beheerder van de grondwaterkwaliteit de aanwezigheid van een selectie van deze stoffen in het grondwater in beeld. De opkomende stoffen zijn voornamelijk bemonsterd in het ondiepe grondwater, omdat zij daar het eerst aangetroffen kunnen worden.

In 2017 is door KWR een eerste rapport over de gegevens van de meetronde 2015-2016 gepresenteerd (zie link onderaan), sommige provincies hebben de opkomende stoffen echter pas in de meetronde 2018-2019 opgenomen.

Met de uitkomsten van beide meetronden samen is nu door KWR een overzichtelijk landelijk dekkend beeld te genereren en gepresenteerd in het nieuwe rapport.

De nadruk van het rapport ligt vooral op het duiden van de gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen. Ook zijn de algemene stoffen ruimtelijk in beeld gebracht.

Uit de metingen blijkt dat in meer dan 80% van de metingen een door mensen gemaakte en gebruikte stof voorkomt in het grondwater.
Daarbij blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen en/of hun afbraakproducten in meer dan 60% van de meetpunten in het grondwater aanwezig zijn.

De farmaceutische stoffen zijn in 35% van de meetpunten aanwezig en de 'overige opkomende stoffen' in meer dan 60% van de meetpunten gevonden zijn.

Provincies zullen de monitoring van grondwaterkwaliteit in de toekomst blijven afstemmen en uitvoeren.

Bij de grondwaterkwaliteit 2020 hoort ook een webviewer. Hier is de link:

Gisviewers Grondwater(externe link)

De gebruiksaanwijzing voor deze webviewer staat in de documentatie.

Basisgegevens